Добре дошли в официалната страница на Българско Почвоведско Дружество (БПД)

 

 Важно съобщение до членовете на Българско Почвоведско Дружество.

Управителният съвет на сдружение „Българско почвоведско дру- жество“, София, на основание чл. 10 от устава на БПД и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 21.11.2018 г. в 13 ч. в седалището на сдружението в София, ул. Шосе Банкя № 7, зала „Проф. Ив. Гърбучев“ на ИПАЗР „Н. Пушкаров“, при следния дневен ред:

                                    1. Отчет на УС на БПД за периода 30.04.2013 г. – 14.11.2018 г.;

                                    2. Доклад на ревизионната комисия за финансовата дейност на БПД;

                                    3. Обсъждане на двата доклада;

                                    4. Промени в устава на БПД;

                                    5. Утвърждаване на нови членове на дружеството;

                                    6. Освобождаване на стария и избор на нов УС на БПД;

                                    7. Текущи.

               Поканват се всички членове да присъстват. Регистрацията на участниците ще се извършва между 12,30 и 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 11 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват. Обявата е публикувана в Държавен Вестник брой 78 от 21 септември 2018 г.

На официалнта страница на БПД можете да намерите информация за:

  • Основната дейност на БПД

  • Изследвания в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда;

  •  Информация за конференции, семинари, срещи, курсове и т.н.

  •  Обучение в сферата на почвознанието

  •  Научни и приложни разработки

  •  Учени и личности свързани с почвознанието

  •  Как да стана член на БПД

  •  Кога и как да участвате в дейности и инициативи свързани с дейността на БПД