ЗА НАС

 

box

Българско Почвоведско Дружество  е  основано с цел да запознае широката  общественост с почвознанието, и с  особен  акцент  върху значението на почвите. Тази оригинална мисия на БПД е по-уместна от всякога в обществения дебат за опазване на почвените ресурси.  Също така дружеството ще организира различни обществени мероприятия и дейности свързани с опазване  на  нашите  земи,  възстановяване на замърсените почви и устойчиво управление на поземления фонд.  Поради това в официалната    страница     на БПД ще се  предоставя информация за почвите в България и проблемите свързани с тях.

Основните цели на БПД са да пропагандира знанията и иновационните продукти на науката за почвите, да подпомага държавната политика за рационално ползване и опазване на почвените и поземлени ресурси, да изгражда висок международен престиж на българското почвознание и аграрната научна общност. Тези цели се осъществяват с провеждането на различни творчески, научни и обществени инициативи – провеждане на национални и международни научни и научно-практически конференции, симпозиуми, научни сесии и семинари, срещи с водещи учени, кръгли маси по важни теми, печат и разпространение на научна литература, издаване на биографични очерци на изтъкнати учени, подготовка на млади кадри и други.

БПД е колективен член на Международния съюз по почвознание, поддържа постоянно ползотворни връзки и делови контакти с почвоведски организации и водещи учени от редица страни на света и преди всичко от ЕС, Русия, Китай, САЩ и Балканите. Повече от 70 учени и специалисти от различни институти и Висши училища, неправителствени и държавни организации са негови членове и активно участват в провежданите инициативи.

По случай Международната година на почвата, Дружеството прие работна програма, която изпълнява. През Април 2015 г. БПД основава собствен печатен орган – електронно издание Списание "Bulgarian Journal of Soil Science ”.

Българското почвоведско дружество  е продължител на научните идеи и задачи, заложени от основоположника на българското почвознание Никола Пушкаров. По данни на проф. Р.Дилкова, то е учредено през 1941 г. по инициатива на осем професори от Агрономическия факултет на Софийския университет. За председател е избран проф. Иван Странски. Уставът му е утвърден на 26.06.1942 г. със заповед на Министъра на ВРНЗ, но не е регистриран съдебно. Според данни от архива на ГУ на МС, БПД е регистрирано с Устав под № 1053 с крайни дати 1941-1950 г. По време на Втората световна война и малко след нея няма данни за неговата дейност.

През 1959 г. е извършена поредна регистрация от фирмено отделение на Софийски народен съд, съгласно Дело № 3 и протоколно определение от същата година, след проведено Второ учредително събрание с 58 члена. За председател е избран проф. Цветан Стайков. През следващите години то се ръководи последователно от професорите Иван Гърбучев, Лулчо Райков, Тодор Бояджиев, Иван Колчаков и Райна Дилкова. От 2013 г. председател на дружеството е проф. Методи Теохаров.

БПД е неправитествена организация за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирана съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Висшият орган на БПД е Общото събрание на членовете, което се свиква веднъж на пет години. Обявата се публикува на уеб страницата на БПД един месец преди датата на събранието и в Държавен вестник .

           Общото събрание избира Упавителен съвет (УС) . Мандатът на всеки УС е 5-годишен, считан от неговото избиране. УС избира Председател, Зам. Председател, Секретар и Касиер, като провежда  редовни заседания всяка година, чийто решения се публикуват на уеб страницата в началото на всяка година. УС приема и работна програма които регламентират вътрешната организация и работата на УС въз основа на ЗЮЛНЦ, Устава на БПД, решенията на Общото събрание и другите вътрешни актове на сдружението. Извършва независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

           Целите, мисията и визията, както и правомощията и задълженията на органите на управление на БПД са детайлно разписани в Устава на организацията.

 

Управителен съвет на Българско Почвоведско Дружество

Председател: Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

e-mail: mteoharov@abv.bg

mobile: +359 884123823

 

Зам. Председател: Доц. д-р Тома Ангелов Шишков

e-mail: toma_shishkov@yahoo.com

mobile: +359 898200605 

 

Секретар: Проф. д-р Радка Иванова Донкова

e-mail: radadonkova@gmail.com

mobile: +359 879537352

 

 Проф. дн. Людмила Малинова

e-mail: ludmila_malinova@yahoo.com

mobile: +359 2 91 907/200

 

Доц. д-р Рада Тодорова Попова

e-mail: radapopova@abv.bg

mobile: +359 32654389

 

Касиер: Доц. д-р  Катерина Юлиева Донева

e-mail: caeruleus2001@yahoo.com 

 

 

Уеб поддръжка:  Гл. ас. д-р Бисер Емилов Христов

e-mail : bisseru@gmail.com

mobile: +359 887808397