Добре дошли в официалната страница на Българско Почвоведско Дружество (БПД)

 

 Важно съобщение до членовете на Българско Почвоведско Дружество.

Управителният съвет на сдружение „Българско почвоведско дружество“, София, на основание чл. 10 от устава на БПД и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 21.11.2018 г. в 13 ч. в седалището на сдружението в София, ул. Шосе Банкя № 7, зала „Проф. Ив. Гърбучев“ на ИПАЗР „Н. Пушкаров“, при следния дневен ред:

                                    1. Отчет на УС на БПД за периода 30.04.2013 г. – 14.11.2018 г.;

                                    2. Доклад на ревизионната комисия за финансовата дейност на БПД;

                                    3. Обсъждане на двата доклада;

                                    4. Промени в устава на БПД;

                                    5. Утвърждаване на нови членове на дружеството;

                                    6. Освобождаване на стария и избор на нов УС на БПД;

                                    7. Текущи.

               Поканват се всички членове да присъстват. Регистрацията на участниците ще се извършва между 12,30 и 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 11 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват. Обявата е публикувана в Държавен Вестник брой 78 от 21 септември 2018 г.

На официалнта страница на БПД можете да намерите информация за:

  • Основната дейност на БПД

  • Изследвания в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда;

  •  Информация за конференции, семинари, срещи, курсове и т.н.

  •  Обучение в сферата на почвознанието

  •  Научни и приложни разработки

  •  Учени и личности свързани с почвознанието

  •  Как да стана член на БПД

  •  Кога и как да участвате в дейности и инициативи свързани с дейността на БПД