Добре дошли в официалната страница на Българско Почвоведско Дружество (БПД)

 

Българско Почвоведско Дружество  е  основано с цел да запознае широката  общественост с почвознанието, и с  особен  акцент  върху значението на почвите. Тази оригинална мисия на БПД е по-уместна от всякога в обществения дебат за опазване на почвените ресурси.  Също така дружеството ще организира различни обществени мероприятия и дейности свързани с опазване  на  нашите  земи,  възстановяване на замърсените почви и устойчиво управление на поземления фонд.  Поради това в офицалната    страница     на  БПД ще се  предоставя информация за почвите в България и проблемите свързани с тях.

Основните цели на БПД са да пропагандира знанията и иновационните продукти на науката за почвите, да подпомага държавната политика за рационално ползване и опазване на почвените и поземлени ресурси, да изгражда висок международен престиж на българското почвознание и аграрната научна общност. Тези цели се осъществяват с провеждането на различни творчески, научни и обществени инициативи – провеждане на национални и международни научни и научно-практически конференции, симпозиуми, научни сесии и семинари, срещи с водещи учени, кръгли маси по важни теми, печат и разпространение на научна литература, издаване на биографични очерци на изтъкнати учени, подготовка на млади кадри и други.

БПД е колективен член на Международния съюз по почвознание, поддържа постоянно ползотворни връзки и делови контакти с почвоведски организации и водещи учени от редица страни на света и преди всичко от ЕС, Русия, Китай, САЩ и Балканите. Повече от 70 учени и специалисти от различни институти и Висши училища, неправителствени и държавни организации са негови членове и активно участват в провежданите инициативи.

По случай Международната година на почвата, Дружеството прие работна програма, която изпълнява. През Април 2015 г. БПД основава собствен печатен орган – електронно издание Списание "Bulgarian Journal of Soil Science ”.

 

На официалнта страница на БПД можете да намерите информация за:

  • Основната дейност на БПД

  • Изследвания в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда;

  •  Информация за конференции, семинари, срещи, курсове и т.н.

  •  Обучение в сферата на почвознанието

  •  Научни и приложни разработки

  •  Учени и личности свързани с почвознанието

  •  Как да стана член на БПД

  •  Кога и как да участвате в дейности и инициативи свързани с дейността на БПД